از مهمترین اولویت‌ها در انتخاب لباس و تن‌پوش مناسب کودک به ویژه لباس‌های پرکاربردی که در موقعیت‌های متعددی بر تن کودک خود می‌پوشانید، جنس و الیاف لباس...